Evenementenbureau Roma gevestigd te Bakkershof 3, 5758 CE Neerkant.

Artikel 1 De huurder wordt geacht het springkussen in goede staat te hebben ontvangen. Evenementenbureau Roma wordt geacht het springkussen in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2 De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde springkussen toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel
alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het springkussen contant aan Evenementenbureau Roma voldoen.

Artikel 3 Evenementenbureau Roma is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Evenementenbureau Roma op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4 Evenementenbureau Roma is ten alle tijde gerechtigd om de gehuurde springkussen na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5 Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het springkussen, daar deze door Evenementenbureau Roma niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 6 De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde springkussen verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7 Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde springkussen aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8 Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terugbezorging worden evenredig kosten in rekening gebracht.

Artikel 9. Het huren van een springkussen geschiedt op eigen risico. Evenementenbureau Roma is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 10. Tenzij anders overeengekomen, dient het totaalbedrag van de factuur, uiterlijk 3 dagen voor de leverdatum op de rekening van Evenementenbureau Roma bij geschreven te zijn.

Artikel 11. Legitimatie dient te geschieden met een geldig legitimatie bewijs voor het huren van onze artikelen.

Artikel 12. De vermelde prijzen voor de verhuur zijn in euro`s en zijn inclusief BTW, en exclusief transport kosten. De transportkosten bedragen 0,40 eurocent per kilometer. Bedraagt het aantal kilometers minder dan 10 enkele reis, dan zullen er geen transportkosten in rekening gebracht worden. Het aantal kilometers zal berekend worden via de ANWB routeplanner. De vermelde prijzen voor de verhuur gelden per dag. Het is mogelijk dat kleuren en afbeeldingen afwijken van het door ons getoonde artikel(en).

Artikel 13. Annulering van een bevestigde order is alleen schriftelijk mogelijk en uiterlijk 14 dagen voordat het luchtkussen afgehaald/bezorgd zou worden. De reserveringskosten dienen ongeacht het tijdstip van annuleren, voldaan te worden. De reserveringskosten bedragen 35% van de huurwaarde van het luchtkussen.